Проекти

Укрепване на свлачище по пътя Кърджали – Енчец.

Свлачището на пътя Кърджали – Енчец е едно от най-големите на територията на България. Причина за възникване на свлачищния процес е наличието на бентонитови глини и дрениране на води в тялото на свлачището. През януари 2005г. приблизително 70 000 m3 земни маси се свлякоха, като разрушиха напълно единствения път който свързва 8 населени места с град Кърджали. Официалното откриване на възстановения път бе през 2007г. За анализиране, укрепване и овладяване на свлачищния процес бяха проведени редица мероприятия: извънредни аварийни мерки, инженерногеоложки проучвания, съставяне на проект за укрепване и неговото реализиране на етап строителство. Изградени са различни видове силови конструкции – пилотна система, анкерна система. Също така бе изградена дренажна система от дренажни ребра и хоризонтални сондажни дренажи, които да събират и отвеждат водите извън тялото на свлачището. По реализирането на укрепването на това свлачище „Бондис” ООД извърши пълен инженеринг, като бяха направени съответните инженерногеоложки проучвания, състави проект за укрепване и реализира основните укрепителни съоръжения на етап изпълнение.

Свлачището на път I – 5 „Кърджали – Момчилград – Маказа“ при км. 361+000

В близост до с. Прогрес по пътя за прохода Маказа при км 361+000 се  активизира свлачище в началото на месец юни 2012г.         

Този район е изграден в основата си от стари, протерозойски метаморфни скали. Те  са покрити от палеогенски утайки (пясъчници, конгломерати, мергели, варовици, туфомергели, глини), примесени с вулкански скали – андезити, латити, риолити и придружаващите ги туфи и туфити с приабонска и олигоценска възраст,  подробно описани от Д. Кожухаров, А. Горанов, Ив. Боянов и др. и  отразени на фрагмент от геоложкта карта на България в М 1:100 000.

Проявеното свлачище е тясно свързано с делувиалните отложения върху описаните по-горе палеогенски скали

След обстоен анализ на инженерногеолжките условия се установи, че последната активизация на свлачищния процес от началото на месец юни 2012г. след обилен валеж, в същност е разрушило изградени по-рано (през 2002г.) лошо фундирани укрепителни съоръжения на същия участък.

Изключително сложният свлачищен релеф не допуска изграждането на временни пътища и ситуирането на пилотни машини непосредствено под главния свлачищен отстъп. По тази причина беше решено да се изградят IBO пилоти с диаметър Ф150 mm. прокарани от лека специализирана сондажна установка тип – Tamrock, ситуирана върху пътното платно. Същата машина вече е неколкократно използвана при решаването на подобни проблеми. Конструкциите на самите IBO пилоти се проектира за първи път в България и може да се реализира, чрез метални тръби с диаметър Ф103 mm, през които се излива цименто-пясъчен разтвор от забоя на сондажите. Металните тръби Ф103 mm се обединяват от желязобетонен ростверк с дебелина 0,40 m.


Описание на по-важните проекти на Бондис ООД

Comments are closed