За нас

„Бондис” ООД е водеща инженерингова фирма в областта на инженерната геология и геотехниката. Екипът на фирмата може професионално да реализира инженерногеоложки проучвания, да проектира укрепителни строителни съоръжения и притежава необходимата техника, за да ги изгражда. Фирмата има богат опит при проучването на различни видове строителни площадки, терирории засегнати от свлачища, срутища, абразионни процеси и др. Най-съществени резултати „Бондис” ООД реализира при проектиране и строителството на укрепителни и дренажни противосвлачищни съоръжения. През последните години фирмата е съставила и реализирала много проекти за укрепване на строителни изкопи и строителни съоръжения.

Инженерногеоложки проучвания – „Бондис” ООД разполага с лаборатория за изследване на всички видове строителни почви и скали. В нея се определят физикомеханичните показатели на строителните почви и скали, които се използват при проектирането на строителните конструкциите върху тях.

Нашият екип извършва инженерногеоложко картиране на различни строителни обекти и съставяне на инженерногеоложки доклади за нуждите на гражданското, промишленото, транспортно, ВИК и хидротехническо строителство.

Проектиране – „Бондис” ООД е специализирана фирма за проектиране на различни геотехнически съоръжения: укрепителни противосвлачищни конструкции (пилотни системи, анкерни системи, подпорни стени и др.), дренажни системи за отводняване на свлачищни масиви. Фирмата проектира и укрепителни съоръжения за строителни изкопи и системи за тяхното отводняване.

Строителство – „Бондис” ООД е изпълнила геотехнически строително-монтажни работи на повече от 100 обекта в България. Най-големите обекти са свързани с изграждането на укрепителни и дренажни системи в свлачищни и срутищни райони. Фирмата е водеща и при изграждането на укрепителни конструкции на строителни изкопи в изключително тежките инженерногеоложки условия на Софийска област.

Comments are closed